Helsinki kutsuu yrityksiä kehittämään innovatiivisia ratkaisuja koulujen rentoutumisen ja tyyntymisen tiloihin

Helsingin kaupunki kutsuu monialaisesti yrityksiä yhteiskehittämään ratkaisuja oppimisympäristöjen uudenlaisiin tarpeisiin kahden eri haasteen kautta: ensimmäisessä haasteessa kehitetään eriyttämisen tila tyyntymiseen ja toisessa haasteessa kehitetään aivoystävällinen tila palautumiseen. Yhteiskehittämishaasteet toteutetaan ajallisesti rajattujen kokeilujen avulla. Haku on auki 8.8.2024 asti.

Haaste 1: Eriyttämisen tila tyyntymiseen

Tavoitteena on kehittää tila, joka auttaa yhtä oppijaa kerrallaan tyyntymisessä koulupäivän aikana, vaikkapa kesken oppitunnin. Päiväkodeissa ja kouluissa on esimerkiksi autismikirjon oppijoille tarve tarjota niin sanottua eriyttämisen tilaa, jossa oppilas voi rauhoittua turvallisesti muun muassa aggressiivisen käytöksen sammuttamiseksi yhdessä aikuisen kanssa. Tavoitteena on kehittää tila, joka olisi tunnelmaltaan tyynnyttävä ja turvallinen.

Eriyttämisen tilassa ei voi olla irtotavaroita tai -kalusteita heiteltäväksi. Siellä voidaan hyödyntää pesämäisiä ja/tai kiinteitä kalusteratkaisuja, luonnonmateriaaleja tekstiileissä kemikaalikuormituksen välttämiseksi, erilaisia äänimaailmoja, väri- ja valaistusratkaisuja, videokuvaa tai muuta sellaista. Toiveena on tilan muunneltavuus oppijan omien valintojen kautta (esimerkiksi oppija haluaa rauhoittua äänisuihkun alla/hiljaisuudessa, tietyssä värimaailmassa tai hämärässä, istuen tai maaten ja niin edelleen). Eri tavat voivat tukea toisiaan tai toimia toisistaan erillään.

Haemme mukaan yrityksiä, joiden kehitteillä oleva innovatiivinen tuote tai palvelu voi olla ratkaisemassa seuraavia teemoja:  

 • Tilan sisustaminen eriyttämisen tilan tarpeiden mukaiseksi
 • Pehmeät huonekalut, pesämäiset sisustusratkaisut tai tekstiiliratkaisut, joihin oppilas voi kääriytyä
 • Ratkaisut, jotka esimerkiksi tuottavat rauhoittavaa ääntä, valoa, kuvia tai tuntua ja tunnelmaa
 • Muut rentoutumista edistävät ratkaisut

Tavoitteena on kehittää kokeilun avulla innovatiivisia ja kaupallisia ratkaisuja.

Haaste 2: Aivoystävällinen tila rentoutumiseen

Kouluissa ja oppilaitoksissa tarvitaan tänä päivänä yhä useammin oppijoille paikkoja palautumiseen, rentoutumiseen ja lepäämiseen kesken koulupäivän. Näihin tarpeisiin soveltuvia tiloja ei kouluissa usein ole. Tavoitteena on kehittää monistettava, helposti toteutettava aivoystävällinen tila koulun jo olemassa oleviin luokkahuoneisiin. Aivoystävällisen tilan tulee olla muunneltavissa myös normaalin opetuskäyttöön.  

Moderni informaatioyhteiskunta asettaa oppijoillemme monenlaisia haasteita niin oppimis- kuin vapaa-ajanympäristöissä kaikkina eri ikäkausina. Eri terveystilanteisiin ja ikäkausiin liittyy omia reunaehtoja aivojen hyvinvoinnille ja aivotoiminnoille, joita tulisi huomioida siten, etteivät aivot kuormitu turhaan (Kansallinen aivoterveysohjelma). Helsingin kaupunki haluaa kokeilla aivoystävällistä rentoutumisen tilaa yhtenä keinona oppijoiden uupumisen ehkäisyyn. Aivoystävällisen tilan kehittämistyössä on asiantuntijatahona mukana Aivoliitto.

Aivoystävällisessä tilassa voidaan hyödyntää muun muassa erilaisia äänimaailmoja, väri- ja valaistusratkaisuja, lämpötiloja, huonekaluja, videokuvaa, patjoja, tekstiilejä ja muita sisustusratkaisuja. Tavoitteena on oppijoiden vireystilan laskeminen, kuormituksen vähentäminen, palautuminen ja rentoutuminen välituntien aikana. Eri tavat voivat tukea toisiaan tai toimia toisistaan erillään. Aivoystävällistä tilaa käytetään oppituntien pitämiseen ja välituntisin rentoutumistilana.

Haemme mukaan yrityksiä, joiden kehitteillä oleva innovatiivinen tuote tai palvelu voi olla ratkaisemassa seuraavia teemoja:  

 • Tilan sisustaminen aivoystävälliseksi (aivoystävällinen tila voi olla osa luokkahuonetta tai koko luokka)
 • Ratkaisut, jotka tuottavat rentouttavaa ääntä, valoa, kuvia tai tuntua ja tunnelmaa
 • Huonekalut tai muut kalusteet, jotka edistävät aivoystävällisyyden edellytyksiä
 • Muut aivoystävällisyyttä edistävät ratkaisut

Tavoitteena on kehittää kokeilun avulla innovatiivisia ja kaupallisia ratkaisuja.

Miten mukaan?

Tarjouskierroksella haetaan sellaisia ratkaisuja, joita voidaan kehittää ja testata kokeilun aikana yhdessä käyttäjien ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Tarjotuilla ratkaisuilla tulee olla liiketoiminnallista potentiaalia sekä innovatiivinen lähestymiskulma luotuun haasteeseen.

Hakemukset pyydetään toimittamaan 8.8.2024 klo 12.00 mennessä. Tarjouksia arvioidaan hinnan lisäksi niiden innovatiivisuuden, soveltuvuuden, monistettavuuden ja hyödynnettävyyden, toteutuskelpoisuuden ja referenssien perusteella kaupungin tarpeisiin. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Yhteiskehittämishaasteet toteutetaan ajallisesti rajattujen kokeilujen avulla. Kumpaankin haasteeseen valitaan kokeiltavaksi 1-5 yritysten ehdottamaa ratkaisua.

Lisätietoja haasteista, hakuprosessista ja kriteereistä löydätte liitteenä olevista tarjouspyynnöstä. Hankintasopimuksessa tullaan käyttämään Helsingin kaupungin sopimuspohjia.

Tarjouspyyntö

LIITE 1 Tilojen kuvaukset

LIITE 2 Hankintasopimusmalli

Jätä tarjous sähköisellä tarjouslomakkeella. Lomakkeet sulkeutuvat automaattisesti 8.8.2024 klo 12.00.

Haaste 1: Eriyttämisen tila tyyntymiseen -tarjouslomake
Haaste 2: Aivoystävällinen tila rauhoittumiseen -tarjouslomake

Hanke haasteiden taustalla

Kehittämishaasteet ovat osa Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt (JAVIST) -hanketta. Hanke tuo yhteen usean toimijan osaamisen yhteiskäyttöisten oppimis- ja TKI-ympäristöjen kehittämiseen. Hanketta toteuttavat Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Aalto-yliopistokiinteistöt ACRE OY.

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa erilaisiin oppimisen ja innovaatiotoiminnan tiloihin palveluita, tuotteita ja teknologioita tarjoavien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Kehitettävät tilat voivat olla niin fyysisiä kuin virtuaalisiakin. Helsingin kaupungin osahankkeessa on määritelty erilaisia kokeilu- ja kehittämisalustoja, jotka tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia pilotoida uusia yhteistyön malleja ja teknologiaratkaisuja konkreettisten ja todellisiin käyttäjäkokemuksiin pohjautuvien kehittämispilottien avulla.

Artikkelia päivitetty 1.7.2024: LIITE 1 vaihdettiin versioon, jossa on tilojen mitat ja lisävalokuvia.

Kuva: Laura Dove/Helsinki Partners

Kaipaatko lisätietoa?

 • Marjo Kenttälä

 • Projektipäällikkö
  Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut
 • Antti Värtö

 • Projektiasiantuntija
  Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut