Lasten kielenkehityksen tukemiseen innovoitiin uudenlainen opetusmateriaali

COVID-19 ajoi Kipinäkeskuksen innovoimaan uudenlaisia tapoja toteuttaa asiakastyötä, ja Business Finlandin myöntämällä rahoituksella alkoi tuotekehityksen polku kohti Kippin Early Language Learning -materiaalin valmistumista. Uusi oppimateriaalikokonaisuus yhteiskehitettiin Helsingin kaupungin elinkeino-osaston ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Easy Access Co-Development -toimintamallia hyödyntäen.

Kipinäkeskus tarjoaa sekä puheterapiaa että ammattilaisille keinoja, joiden avulla on helppo tukea lasten kielellisten taitojen kehittymistä. Kun ensimmäinen korona-aalto tuli Suomeen ja se keskeytti Kipinäkeskuksen terapiatyön hetkellisesti, nousi tarve miettiä toisenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Uudenlaisen opetusmateriaalin kehittämiselle oli nyt aikaa ja tilaa. Näin syntyi Kippin-oppimateriaali, joka lähestyy nuorten lasten kieltenoppimista täysin uudenlaisella konseptilla. Siinä lapset saavat itse vaikuttaa, mitä ja miten he oppivat. Materiaali perustuu täysin leikillisyyteen ja toiminnallisuuteen eikä vaadi lapselta lainkaan luku- ja kirjoitustaitoa.

Opetusmateriaali syntyi opettajien kanssa yhteiskehittäen

Varhennetun englanninkielen opetusmateriaalin suunnittelu alkoi tiiviissä yhteistyössä muutamien opettajien kanssa. Nämä opettajat osallistuivat aktiivisesti materiaalin ideointiin ja kehittämiseen paremmaksi. Easy Access Co-Development (EAC) -malli tarjosi kokeilualustan tuotteelle, ja näin tuotetta päästiin myös pilotoimaan useassa helsinkiläisessä koulussa ja päiväkodissa. Pilotoinneissa mukana olleiden opettajien palautteita ja kehitysideoita hyödynnettiin tuotteen viimeistelyssä. ”Kipinäkeskukselle on ollut suurta hyötyä opettajien kokemuksesta ja ammattitaidoista uuden oppimateriaalin suunnittelussa”, kertoo Kipinäkeskuksen toimitusjohtaja Iina Heikurainen.

Materiaalin kehittämistyössä luokan- ja aineenopettajien sekä puheterapeuttien yhteistyö oli hedelmällistä. ”Pystyimme luomaan täysin ainutlaatuisen materiaalin, jossa yhdistyy eri ammattikuntien osaaminen lasten kielenkehityksen tukemisesta. Erityisesti opettajien panos oli tarpeen koko luokalle suunnattujen aktiviteettien suunnittelussa ja opettajien verkkokurssin työstämisessä”, kertoo Heikurainen.

Vaikka pandemia antoi myönteisen sysäyksen materiaalin luomiseen, loi se myös haasteita tuotteen kehittämiseen: ”Opettajat kokivat pilotoinnin haastavaksi sekä jaksamisen että koronan tuomien rajoitusten takia. Koska muun muassa laulaminen ja yhteisten välineiden käyttö olivat kiellettyjä, opettajat eivät pystyneet testaamaan materiaalia koko laajuudessaan”, kertoo Heikurainen ja jatkaa: ”Edellä mainituista haasteista huolimatta saimme opettajilta hyvää palautetta ja jatkokehitysideoita, miten tuotteesta saadaan heidän ammattikuntaansa paremmin palveleva”.

EAC-mallin tarjoama kokeilualusta luo puitteet yhteiskehittämiselle ja se tuo yhteen ammattilaisia eri aloilta. ”Uskomme, että jatkossakin näiden ammattiryhmien, opettajien ja puheterapeuttien, osaamisen hyödyntäminen yhteistyössä on todella hyödyllistä oppimateriaalien kehitystyössä”, toteaa Heikurainen. Nyt Kipinäkeskuksen uusin tuote, Kippin Early Language Learning, on valmistunut ja se tuodaan vihdoin markkinoille. 

Kaipaatko lisätietoa?

  • Marjo Kenttälä

  • Projektipäällikkö
    Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut