Energiaomavaraiset korttelitason alueelliset ratkaisut – nopea kokeilu tuotti tietoa yrityksille ja Helsingille

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ja Testbed Helsingin syksyllä 2022 toteuttamassa nopeassa kokeilussa kehitettiin mallia, jolla voidaan selvittää teknistaloudellisesti kannattavat ja toteuttamiskelpoiset korttelitason energiaratkaisut sekä tehdä vertailua elinkaaren aikaisista vaikutuksista hiilidioksidipäästöihin ja kustannuksiin. Kokeilun case-alueet olivat Korkeasaari, Suvilahti ja Tukkutori.

Kaupunkiympäristön toimialan yhteiskuntavastuuyksikön toteuttamaan kokeiluun sisältyi kolmen eri yrityksen tarjoamien ratkaisuiden soveltuvuuden vertailu kaupungissa korttelitason case-alueilla sisältäen hankinnan vertailua, hyödyntämistä ja kehittämistä jatkoa varten uusiin kortteleihin.

Kokeilun case-alueilla Korkeasaaressa, Suvilahdessa ja Tukkutorilla on suunnitteilla merkittäviä kehittämistoimenpiteitä, joilla on suuri vaikutus myös energiankulutukseen. Alueilla on nyt oikea ajankohta vaikuttaa tulevaisuuden energiaratkaisuihin, ja nopeassa kokeilussa jalostetun prosessin avulla oppeja voidaan soveltaa myös muihin kohteisiin Helsingissä.

Energiaratkaisuilla omavaraisemmaksi

Pilottiyritysten tehtävänä oli selvittää mahdollisimman energiaomavaraisen korttelin vaihtoehtoja elinkaaritarkasteluna. Case-alueiden avulla haluttiin myös vertailla eri yritysten prosessia vaihtoehtojen vertailussa ja valinnassa. Yritysten lähestyminen alueiden haasteiden selvittämiseen oli lähtökohdiltaan melko samantyyppinen, mutta menetelmissä oli myös kohdealueesta johtuvia eroja. Alueiden lähtötietojen antaminen oli kaupungille ja alueiden edustajille ratkaisevan tärkeää työn onnistumisen kannalta.

Energiaselvitysten tulokset osoittavat suurta potentiaalia energiaomavaraisuuden lisäämiseen, mutta merkittäviä päätettäviä asioita on vielä paljon ja vaihtelu alueiden välillä on suurta.

Suvilahti

Sitowise Oy:n tekemässä esityksessä päädyttiin suosittamaan energiaratkaisuksi ilmavesilämpöpumppuja ja energiapalvelumallia. Suvilahden alueella tarkasteltiin entisten teollisuusrakennusten ja viereiselle tontille suunnitteilla olevan tapahtumakorttelin välille syntyvän energiaekosysteemin mahdollisuutta. Aluetta kehittävät kaupungin tytäryhteisö Kiinteistö Oy Kaapelitalo sekä yksityinen yritys Suvilahti Event Hub Oy.

Korkeasaari

Granlund Oy:n esityksessä korostui alueen ominaispiirteiden vaikutus energiaratkaisun määrittämisessä. Energiantuotantovaihtoehdoista potentiaalisimmiksi tarkempaan tarkasteluun valittiin alkukarsinnassa ilma-vesilämpö, maalämpö 800-metrisistä kaivoista, yhdistetty lämmön ja jäähdytyksen tuotanto sekä aurinkosähkö. Suurimpien lämmityksen ja viilennyksen jäähdytyspiikkien kattamiseksi vaihtoehtoina tutkittiin kaukolämpöä, sähkökattiloita sekä vedenjäähdytyskoneita. Potentiaalisimmaksi energiantuotantovaihtoehdoksi laskelmien perusteella saatiin ilma-vesilämpöpumppu. Maalämpökaivot vaatisivat paljon tilaa ja olisivat kalliimpi vaihtoehto.

Tukkutori

Ramboll Oy teki Energiakampus-nimellä kulkevan esityksen Tukkutorin alueen toimijoiden kattavasta energiajärjestelmästä, jossa hyödynnetään kattavasti alueen hukkalämpöjä. Päätöksiä alueen tulevaisuudesta ollaan tekemässä lähiaikoina, jolloin energiakampussuunnitelma palvelee visiotyötä korostaen alueen yritysten elinvoimaisuutta sekä energiatehokkuutta.

Henkilö näppäilee teknisen laitteen ohjauspaneelia.
Kalasataman Tukkutorilla selvitettiin alueen hukkalämpöjen hyödyntämistä.

Kokeilusta hyötyjä alueellisten energiaratkaisujen jatkotyöstämiseen

Nopean kokeilun avulla Helsingin kaupungille saatiin toimintamalliluonnos korttelitason energiasuunnitelman tekemiseen sekä parannettiin yhteistyötä suunnittelijoiden ja hankinta-asiantuntijoiden kanssa. Kokeilussa vertailtuja kolmen yrityksen laatimia energiatarkasteluja sekä alueiden erilaisia etenemismalleja analysoimalla voidaan muodostaa käsitys parhaasta ratkaisusta, jota voidaan hyödyntää tulevissa korttelitason tarkasteluissa.

Pilottialueiden tulokset valmistuivat joulukuussa 2022 ja niiden testaaminen ja jatkotyöstäminen jatkuvat keväällä 2023. Viime syksynä alkaneessa ympäristöministeriön rahoittamassa Energiaomavaraiset korttelitason alueelliset ratkaisut (OMAVA) -hankkeessa hyödynnetään nopean kokeilun oppeja muun muassa markkinavuoropuhelussa ja muussa hankintojen valmistelussa. Mallia voidaan parantaa käytännön kokemusten pohjalta jatkossa tarpeen mukaan.

Nopean kokeilun ansiosta pilottiyritykset ymmärtävät paremmin kaupungin ja sen tytäryhtiöiden toimintamallin ja tavoitteet ja suunnittelevat niiden pohjalta entistä omavaraisempia ja innovatiivisempia alueellisia energiaratkaisuja Helsingin kaupungille. Energia-alan yrityksille suunnatussa pilottiselvitysten tulosten esittelyssä saatiin hyödyllistä palautetta case-alueiden energiaratkaisujen hankintojen valmistelun seuraaviin vaiheisiin. Monet yritykset haluavat olla aktiivisesti mukana valmistelussa, keskusteluita jatketaan kahdenvälisissä neuvotteluissa maaliskuussa 2023.

Kuvat: Vesa Laitinen, Testbed Helsinki

Kaipaatko lisätietoa?

 • Petteri Huuska

 • Innovaatioagentti
  Rakentaminen, energiatehokkuus
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut
 • Mikko Martikka

 • Erityissuunnittelija
  Kestävät ja älykkäät kaupunkiratkaisut
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut