Vattuniemessä puretaan uudelleenkäyttö mielessä – näin hanke on edennyt

Helsingin kiertotalousklusteri käynnisti heinäkuussa 2021 kokeiluhankkeen Lauttasaaren Vattuniemessä, jossa etsitään tapoja toteuttaa kiertotalouden mukaista rakennusten purkamista ja materiaalikiertoa. Lue, miten hanke on edennyt.

Vattuniemi pähkinänkuoressa: mistä hankkeessa on kyse?

Vattuniemessä puretaan 16 yksityisomisteista kiinteistöä, joista valtaosa on toimistorakennuksia. Niiden tilalle rakennetaan koteja noin 3200 uudelle lauttasaarelaiselle. Tavoite on, että suuri osa ​​purettavasta materiaalista hyödynnettäisiin uudelleen rakentamisessa, mieluiten sellaisenaan.

Purettavissa rakennuksissa on paljon samankaltaisia materiaaleja. Tieto materiaalivirroista kootaan yhteen, jolloin saadaan kokonaiskuva siitä, millaisia materiaaleja purkukohteet pitävät sisällään. Näin selvitetään, edesauttaako parempi tieto materiaaleista niiden uudelleenkäyttöä, kun tieto hyödynnettävästä materiaaleista on rakentajien tiedossa jo uusia kohteita suunniteltaessa.

Hankkeessa ovat mukana Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma, Motiva Services, kiinteistöjen omistajat sekä purkamisen että uudisrakentamisen kannalta keskeiset toimijat. Mukana on esimerkiksi purkusuunnittelijoita ja -urakoitsijoita, uudisrakennusten arkkitehtejä ja rakennuttajia sekä logistiikka-, jätehuolto- ja kiertotalousyrityksiä.

Miksi Vattuniemen hanke on merkittävä?

Rakentaminen tuottaa valtavasti päästöjä, joita voidaan merkittävästi vähentää käyttämällä uudelleen jo olemassa olevaa materiaalia uuden sijaan. Vattuniemessä yritykset pääsevät oppimaan käytännössä kiertotalouden mukaista, resurssiviisasta rakentamista. Samalla selvitetään, millaisia palveluita yritykset tarvitsevat, jotta kiertotalouden mukainen rakentaminen olisi nykyistä sujuvampaa.

Kyseessä on pilottihanke. Osa mukana olevista yrityksistä on tehnyt purkukartoituksia aikaisemminkin, mutta valtaosalle se on aivan uutta. Hankkeessa yritykset saavat koulutusta ja kiertotalouden mukaiseen rakentamiseen. Hanke toimii onnistuessaan esimerkkinä koko rakennusalalle.

Vattuniemen kokemusten perusteella rakennetaan digitaalinen alustaekosysteemi, jossa purkajat ja rakentajat voivat vaihtaa tietoa saatavilla olevasta materiaalista.

Miten hanke etenee?

Hanke alkoi heinäkuussa 2021 ja päättyy kevään 2024 loppuun mennessä. Hankkeen alkuvaiheessa keskityttiin erityisesti ennakoivaan suunnitteluun sekä alueen toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja tukemiseen.

Käytännössä se on tarkoittanut seuraavia toimenpiteitä:

  • Kiertotalousosaamisen kasvattamista koulutusten ja webinaarien avulla.
  • Yhteisen alustan rakentamista, jossa hankkeen toimijat voivat jakaa tietoa toisilleen.
  • Yrityskohtaisten sparraustuokioiden järjestämistä. Näiden avulla yritykset ovat asettaneet toiminnalleen kiertotaloustavoitteet. Tavoitteita ovat esimerkiksi purettavan materiaalin hyötykäyttöaste, kierrätysaste, lajittelu, purkamistavat ja ympäristön häiriöiden minimointi.
  • Yritysten tukemista purkukartoitusten tekemisessä. Neljätoista yritystä kuudestatoista on toimittanut purkukartoituksen.
  • Kiinteistöjen omistajien ja rakennuttajien kuulemista siitä, millaisista konkreettisista asioista heille olisi hyötyä. Osa on toivonut kaupungilta apua purkumateriaalin varastointiin, logistiikkaan ja loppusijoitukseen, kuten tonttia purettavan materiaalin välivarastointia varten. Lisäksi toimijat toivoivat kaupungilta apua ja joustoa lupavaatimuksissa.
  • Rakennuttajien kuulemista purkumateriaalin käytöstä. Rakennuttajat ovat huomauttaneet, että materiaalin uudelleenkäyttö asuinrakentamisessa on nykyisen lainsäädännön puitteissa vaikeampaa kuin toimitilarakentamisessa. Osa toimijoista on ehdottanut, että kaupunki osoittaisi Vattuniemestä tontin, jolle voitaisiin rakentaa toimistotila alueelta saatavasta purkumateriaalista.
  • Yhteistyömahdollisuuksien tunnistamista. Hankkeessa on tunnistettu, että esimerkiksi yhteisestä jätekeräysalueesta, tiilten puhdistus- ja betonimurskausasemasta olisi apua alueen toimijoille.
  • Apua kevytpurun suunnitteluun ja urakka-asiakirjojen toteuttamiseen. 

Mitä tapahtuu seuraavaksi? 

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli Vattuniemen kaavaa lokakuussa 2022 ja painotti kaavamuutoksessa rakentamisen kiertotalouspäämäärien tärkeyttä. Jos kaava hyväksytään, purkaminen voidaan aloittaa. Helsingin kiertotalousklusterin ja Motiva Servicesin yhteistyö Vattuniemen kiinteistönomistajien kanssa jatkuu. Vuonna 2024 keskitytään erityisesti kiertotalousratkaisujen pilotointiin alueen kiinteistöissä.

Kuva: Kari Ylitalo, Helsingin kiertotalousklusteri